Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

Podrška

1. PROFESIONALNA PODRŠKA

U fazi pripreme konkursne dokumentacije za prve akreditacije seminara i stručnih skupova obezbeđena je podrška određenih institucija koje su u domenu svojih osnovnih aktivnosti bile direktno povezane sa programskim sadržajima i realizacijom određenih seminara i skupova.

Dobijene podrške bile su značajan podsticaj i ohrabrenje za članove autorsko – realizatorskog tima u trenucima kada je se tek trebalo izboriti za mogućnost provere sopstvene vizije o programima stručnog usavršavanja i načinima njihove realizacije.

1.1. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nezavisni inokosni državni organ, ovlašćen da radi i postupa prema odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polazni stavovi ove institucije i njenog prvog čoveka su da je dobra informisanost građana jedna od osnovnih pretpostavki funkcionisanja demokratskog društva i funkcionisanja javnosti kao efikasnog mehanizma kontrole vlasti od strane građana, i da je upravo zbog toga i donet Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Istovremeno, ostvarivanjem prava javnosti da zna ne sme se ugroziti privatnost građana, odnosno njihovi lični podaci čija zaštita je uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Jedan od najbitnijih uslova za kvalitetnu primenu ovih zakona i ostvarivanja prava javnosti da zna kao i zaštite podataka o ličnosti, jeste edukacija, ne samo onih u organima vlasti koje ovaj zakon obavezuje, već i svakog pojedinca kome je ovo pravo garantovano ustavom i zakonom. Neznanje je jedan od faktora koji negativno utiče na punu primenu ovih zakona, odnosno činjenica da sadržina zakona, suština prava koja oni jamče i procedure za ostvarivanje prava, nisu dovoljno poznati onima koji bi tim pravom trebalo da se koriste.

Uporedo sa brojnim aktivnostima koje Služba Poverenika preduzima na unapređenju javnosti rada organa vlasti, kao i Poverenik lično, institucija generalno podržava i pruža podršku svim aktivnostima usmerenim ka eliminisanju ili, bar, smanjenju neznanja o sadržini Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno koje podižu nivo osposobljenosti za što uspešniju primenu ovog zakona.

S obzirom da programi seminara "Odeljenjski starešina/vaspitač u domu kao promoter participativnih prava učenika" i stručnog skupa “Informisanje u školi – pretpostavka njenog uspešnog funkcionisanja” posvećuju značajnu pažnju sticanju znanja i umenja upravo iz oblasti na koju se odnosi Zakon, i da je ciljna grupa učesnika upravo ona koja objektivno ima najveći uticaj na mlade ljude koji tek treba da se uključe u aktivan društveni život i da, neopterećeni reliktima prošlosti, daju odlučujući doprinos afirmaciji novih, demokratskih odnosa, što svakako podrazumeva i kvalitetno drugačije odnose na relaciji vlast – javnost, Poverenik procenjuje da bi realizacija ovog programa, bez sumnje, bila veoma korisna i da, shodno tome, zaslužuje podršku.

Konkretan vid te podrške su obezbeđeni slučajevi iz prakse Poverenika, zahtevi upućeni njemu a vezani za oblast obrazovanja (od predškolskog do visokog, uključujući i Ministarstvo prosvete), koji se stavljaju u funkciju radnih materijala na seminarima i stručnim skupovima.

Sem toga, za svaku škola ili lokalnu samoupravu koja se pojavi kao organizator pomenutog seminara ili skupa, Kancelarija Poverenika obezbedjuje komplet publikacija vezanih za Zakon o slobodnom prisupu informacijama od javnog značaja, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i praksu Poverenika.

Sve o Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao državnom organu, i o oba zakona za čije je sprovođenje zadužen, možete naći na sajtu www.poverenik.org.rs.

1.2. Slobodna zona

SLOBODNA ZONA je serija programa koji se baziraju na angažovanoj, savremenoj filmskoj produkciji, a čiji je cilj bavljenje aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta.

SLOBODNA ZONA ima četiri toka aktivnosti:

SLOBODNA ZONA JUNIOR obuhvata aktivnosti u nastavi i vanškolske programe za srednjoškolce. Program u školsku nastavu uvodi filmove koji se bave temama iz širokog korpusa, a u skladu sa nastavnim planom i programom. SLOBODNA ZONA je uvela film kao nastavno sredstvo u škole i do sada smo ostvarili saradnju sa 524 nastavnika građanskog vaspitanja iz 268 srednjih škola iz 86 gradova širom Srbije koji od školske od 2007. godine u nastavi koriste filmove koje smo im obezbedili kao dodatno nastavno sredstvo u radu sa preko 50.000 učenika/ca.

Poseban deo aktivnosti ovog programa Slobodne zone namenjen je grupi od 12-15 tinejdžera, učenika/ca srednjih škola iz Srbije, koji u okviru Kampa Slobodne zone, imaju priliku da svoju kreativnost iskažu i razviju kroz film.

SLOBODNA ZONA je dala saglasnost za korišćenje dokumentarnih filmova u funkciji radnih materijala na seminarima čiji su sadržaji visoko korelativni sa njihovim programima, a samim tim na najbolji način je omogućeno da tehnika gledanja filma, kao jedna od tehnika koje podstiču razvoj kritičkog mišljenja, bude prisutna praktično na svakom od odobrenih seminara.

Sve o dosadašnjem radu, i o novim prostorima SLOBODNE ZONE, možete naći na sajtu www.slobodnazonajr.org

2. Podrška bez koje se ne može

Od samog početka, autorsko-realizatorski tim neprocenjivu organizacionu, tehničku, savetodavnu, emocionalnu i moralnu podršku dobija od najbližih članova porodice - Jasne Topalović, Dušana Ercegovčevića i Zorana Jovanovića.

Bez njih ništa ne bi bilo tako dobro kao što jeste, niti bi Udruženje imalo bilo kakvu šansu za jačanje i razvoj.

Hvala im za doprinose i ljubav koju ispoljavaja čak i onda kada to uopšte nije lako!